Σκόνη Πλυντηρίου

Σκόνη Πλυντηρίου επαγγελματική

365 πλύσεις / 20kg

Καθαρίζει αποτελεσματικά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30 βαθμοί C).

Σκόνη Πλυντηρίου επαγγελματική

365 πλύσεις / 20kg

Καθαρίζει αποτελεσματικά ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες (30 βαθμοί C).

ΣΥΝΘΕΣΗ
Περιέχει: 5% αλλά λιγότερο απο 15% ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο.Λιγότερο απο 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,σάπωνες, ένζυμα. Περιέχει επίσης αρωματικές ουσίες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Περιέχει: Dodecylbenzenesulphonic acid sodium salt, Alcohol C11 with 7 EO. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Μακριά απο παιδιά. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210.7793777

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Κωδικός προϊόντος: 6106109-1 Κατηγορία: