Στο πλαίσιο επέκτασης της εταιρίας ζητείται:
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Προϊστάμενος ομάδας συντήρησης για τη διασφάλιση της ασφαλούς, άρτιας και συνεχούς λειτουργίας, από ηλεκτρολογικής άποψης, των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των δύο εργοστασίων χαρτοποιίας.

Αρμοδιότητες
• Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας, από ηλεκτρολογικής άποψης, των κύριων και των υποστηρικτικών μηχανών παραγωγής
• Προγραμματισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
• Παρακολούθηση έκτακτων βλαβών των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και άμεση επιδιόρθωσή τους
• Διαχείριση και οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών ηλεκτρολογικού υλικού
• Επικοινωνία με προμηθευτές, στο πλαίσιο παραγγελιών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των κύριων και των υποστηρικτικών μηχανών παραγωγής
• Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής
• Τήρηση των κανονισμών και εσωτερικών διαδικασιών, με στόχο την διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία
• Προετοιμασία όλων των απαραίτητων αναφορών προς τη Διεύθυνση του εργοστασίου

Απαραίτητα Προσόντα
Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Παραγωγής)
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε θέση ευθύνης σε βιομηχανική μονάδα
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (οποιαδήποτε επιπλέον γνώση ξένης γλώσσας επιθυμητή)
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Ικανότητα συνεργασίας / αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδες
Ικανότητα εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης

Παροχές
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση